Aktualności

Komendant Miejski Policji i Prezydent Miasta Zielona Góra podpisali porozumienie...

Data publikacji 02.02.2017

Dzisiaj o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Zielonej Góry panem Januszem Kubickim, a Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze nadkomisarzem Piotrem Fabijańskim dotyczące finansowania ponadnormatywnych służb policjantów.

  

Na wstępie Komendant Miejski Policji nadkom. Piotr Fabijański przedstawił obecnym na Sali funkcjonariuszom i przybyłym dziennikarzom krótką prezentację dotyczącą funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa czyli narzędzia komunikacji mieszkańców miasta z Policją. Ponadto komendant zwrócił uwagę na ogromne wsparcie działań policji przez władze miasta, dla których wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli jest od wielu lat sprawą priorytetową.

Komendant Miejski Policji przedstawił ponadto informację dotycząca współpracy zielonogórskiej Policji z władzami miasta i finansowania działań Policji w ciągu ostatnich 10 lat. Wsparcie przekazywane przez władze i radę miejską dotyczyło zarówno finansowania dodatkowych służb na terenie miasta, jak i zakupu nowych radiowozów i sprzętu na potrzeby zielonogórskich policjantów.

Głównym celem dodatkowych służb patrolowych finansowanych z budżetu Miasta Zielona Góra jest zwalczanie występujących w Zielonej Górze wykroczeń naruszających bezpieczeństwo mieszkańców miasta i porządek publiczny. Dzięki temu tylko w ubiegłym roku możliwe było zrealizowanie ponad 1,5 tysiąca służb, co z kolei miało realny wpływ na bezpieczeństwo w mieście, ponieważ dało to średnio ponad 2 dodatkowe patrole dziennie przez cały rok.

 

 

Współpraca z Policją w roku 2016 w zakresie dodatkowych patroli.

 

Dnia 19 lutego 2016r.  Miasto podpisało porozumienie z Policją w sprawie przekazywania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Podpisane porozumienie umożliwiło w okresie od 26 lutego do 24 grudnia 2016 roku na wykonanie 1533 służb, z których powstało 767 dodatkowych patroli na terenie miasta Zielona Góra. Funkcjonariusze dyslokowani byli w rejon śródmieścia, a szczególnie w rejon zielonogórskiego Deptaka oraz w dni parzyste w rejon targowiska miejskiego przy ul. Owocowej, Fabrycznej i Przemysłowej. Ponadto w niedziele funkcjonariusze kierowani byli w rejon giełdy ul. Dekoracyjna, al. Zjednoczenia, ul. Elektronowa.

Policjanci kierowani w rejon zielonogórskiego deptaka szczególną uwagę zwracali na osoby zakłócające przebieg ceremonii ślubnych a także kontrolowali rejon ulic dojazdowych do starówki pod kątem nieprawidłowego parkowania.

Od kilku lat funkcjonariusze KMP pełnią służbę rowerową w dwuosobowych patrolach. Służba ta jest bardzo mobilna i efektywna. Z uwagi na powstanie większej ilości ścieżek rowerowych łatwiej i szybciej docierają do miejsc trudno dostępnych dla samochodów. Patrole rowerowe są również kierowane w rejony parków i skwerów miejskich, gdzie dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających i reagują na wykroczenia związane z zakazem kąpieli i innymi wykroczeniami porządkowymi.

Ponadto zwiększono liczbę funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego w ramach służb ponadnormatywnych, którzy czuwali nad bezpieczeństwem ruchu pieszego i kołowego biorąc udział w działaniach takich jak „pieszy”, „niechroniony uczestnik ruchu”, „trzeźwy poranek”

            Od lutego do grudnia 2016r.  przestępczość zmalała o 4,9%. Spadek odnotowano w przypadku rozbojów, bójek i pobicia, kradzieży cudzej rzeczy, uszkodzenia ciała.

Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami są kradzieże cudzej rzeczy. Większość tych zdarzeń ma miejsce wewnątrz pubów i lokali rozrywkowych, toteż zwiększono ilość patroli w szczególności na II i III zmianie w pobliżu dyskotek Heaven i X-Demon.

W trakcie obchodów Dni Zielonej Góry zwiększoną liczbę patroli dyslokowano w rejon o największym zagrożeniu a także miejsca w których odbywały się największe imprezy cieszące się dużą frekwencją i zainteresowaniem przybyłych gości. Łącznie w ramach zabezpieczenia Winobrania 2016 r. skierowano do służby 188 funkcjonariuszy co dało 133 patrole.

Z uwagi na sytuację spowodowaną atakami terrorystycznymi w Europie, policjanci pełniący służbę ponadnormatywną również w tym zakresie w rejonie miejsc mogących być przedmiotem zagrożeń tj. Dworce, Galerie handlowe, Hala CRS, Szpital Wojewódzki.

W okresie od 26 lutego do 24 grudnia 2016r. funkcjonariusze ujawnili 3456 wykroczeń, w tym nałożono 2551 mandatów karnych na kwotę 219898 zł., sporządzono 218 notatek celem skierowania wniosków do Sądu Rejonowego, natomiast w 687 przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Ponadto funkcjonariusze dokonali zatrzymania łącznie 32 sprawców na gorącym uczynku oraz 41 osób poszukiwanych. Jednak najważniejszym aspektem ww. służb było niewątpliwie oddziaływanie prewencyjne patroli, mające odzwierciedlenie w subiektywnym poczuciu bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego miasta.