Takie są fakty - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Takie są fakty

Data publikacji 28.06.2019

Stanowisko Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w sprawie publikacji pana Roberta Górskiego i redaktora Piotra Jędzury.

Odnosząc się do publikacji pana Roberta Górskiego zamieszczonej na portalu społecznościowym Facebook oraz publikacji redaktora Piotra Jędzury na portalu pościgi.pl informuję, że umundurowanie, dystynkcje, znaki identyfikacyjne, zasady i sposób noszenia umundurowania policjanta określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 90 poz. 738 z późn. zm.) w sprawie umundurowania policjantów, które to w § 8. 2. definiuje, że kamizelkę ostrzegawczą z elementami odblaskowymi w kolorze żółtym, „...nosi się  na przedmiotach umundurowania służbowego i ćwiczebnego w trakcie wykonywania zadań na drogach, w celu poprawienia widoczności policjanta.”  Ponadto z § 8 ust. 3 tegoż rozporządzenia  wynika, że kamizelkę  „można nosić na przedmiotach umundurowania służbowego i ćwiczebnego w trakcie wykonywania zadań innych niż  wymienione w ust. 2, w celu poprawienia widoczności policjanta.”

Zielonogórscy policjanci pełniący służbę patrolową lub obchodową nie noszą na co dzień kamizelek odblaskowych, jednakże są one na wyposażeniu w przypadku gdyby musieli podjąć  czynności na drodze. Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa samych policjantów. Kamizelka odblaskowa jest obowiązkowa dla funkcjonariuszy podejmujących czynności na drodze, ponieważ zwiększa ich widoczność, a tym samym bezpieczeństwo – co organ wydający rozporządzenie ws. umundurowania uznał za rzecz najważniejszą.

Dodatkowo policjanci noszą kamizelki odblaskowe podczas zabezpieczenia zgromadzeń, imprez masowych co związane jest m.in. z taktyką prowadzenia działań podczas podejmowanych w ich trakcie czynności, gdzie widoczność policjanta jest wręcz pożądana, a obecność widocznego policjanta działa prewencyjnie wobec osób, które np. noszą się z zamiarem popełnienia czynu zabronionego. Funkcjonariusze w kamizelkach mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli, którzy łatwiej dostrzegają policjantów i w każdej chwili mogą zwrócić się do nich o pomoc.

Pan Robert Górski prawdopodobnie nie zadał sobie trudu, by zapoznać się ze stanem faktycznym czy też przepisami dotyczącymi umundurowania, a mimo tego wypowiedział się na ten temat. Należy mieć nadzieję, że wniosków dotyczących umundurowania policjantów w codziennej służbie nie wyciągnął tylko i wyłącznie na podstawie zdjęcia ze strony internetowej KMP w Zielonej Górze.

Stwierdzenie pana Górskiego opublikowane na portalu społecznościowym: „Wydaje mi się, że taki policjant nie ma komfortu działania i zamiast skupiać się na interwencji, to odlicza minuty do zejścia ze służby albo z tego świata”, (a szczególności stwierdzenie o zejściu policjanta z tego świata) ma za zadanie „podkręcenie” tematu w celu zyskania wątpliwej popularności.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie sformułowane przez red. Piotra Jędzurę na portalu pościgi.pl: „Kamizelki są dla policjantów elementem umundurowania, który muszą nosić w codziennej służbie”.  Redaktor Jędzura nie dołożył należytej staranności, aby zweryfikować zamieszczoną przez pana Roberta Górskiego informację. Dziennikarska rzetelność wymaga, by zwrócić się z prośbą o komentarz w tej sprawie do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Instytucja ta jest w tym zakresie najbardziej kompetentna. Taka wypowiedź miałaby charakter rzetelnej i zgodnej zarówno z przepisami jak i stanem faktycznym.

Ponadto należy zaznaczyć, że policjantowi w służbie przysługuje zgodnie z przepisami przerwa, którą w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych można przedłużyć:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

 

7. Do czasu służby trwającej 8 godzin wlicza się 20 minut przerwy, a do służby trwającej 12 godzin wlicza się 45 minut przerwy, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Policjantowi pełniącemu służbę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych czas przerw można przedłużyć do 45 minut w służbie trwającej 8 godzin oraz do 60 minut w służbie trwającej 12 godzin. Czas przerw ustala policjant nadzorujący pełnienie służby.

 

            Dodatkowo, w myśl obowiązujących przepisów, przełożony może w razie potrzeby zwolnić policjanta z obowiązku noszenia umundurowania:

 

ZARZĄDZENIE NR 768, KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, z dnia 14 sierpnia 2007 r.

w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym

§33.

1. Policjanci pełnią służbę patrolową w umundurowaniu określonym w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie potrzeby wynikającej z charakteru wykonywanych zadań służbowych, przełożony policjantów, o których mowa w ust. 1, zwalnia ich z obowiązku noszenia umundurowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Policjanci zobowiązani są posiadać wyposażenie i uzbrojenie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz stosowne do charakteru, czasu i sposobu wykonywanej służby o czym decyduje odprawiający do służby.

 

 

podinsp. Małgorzata Stanisławska

Zespół Komunikacji Społecznej

KMP w Zielonej Górze