NARADA ROCZNA - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

NARADA ROCZNA

Data publikacji 12.02.2018

9 lutego 2018 roku o godz. 11.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyła się narada roczna z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztofa Sidorowicza. Podczas narady podsumowano pracę zielonogórskich policjantów w 2017 roku.

Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł. insp. Jarosław Tchorowski, który powitał zaproszonych gości oraz zgromadzonych policjantów. Wśród zaproszonych gości byli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz, Prezydent Miasta Zielona Góra pan Janusz Kubicki jak również Wicestarosta Zielonogórski pan Waldemar Kotlarski, pan Czesław Hołołub Wiceprzewodniczący Rady Powiatu , a także wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu zielonogórskiego. Na odprawie obecni byli także Prokuratorzy, przedstawiciele Straży Granicznej i zaprzyjaźnionych instytucji.

Miniony rok pracy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze był czasem kontynuacji przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie przestępczości i poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy. Jednym z głównych założeń było ograniczenie dynamiki przestępczości, w tym przede wszystkim w siedmiu podstawowych kategoriach kryminalnych tj.: kradzieży mienia (w tym kradzieży samochodów), włamań, przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić czy niszczenia mienia. Ponadto policjanci podjęli wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pieszych i ograniczeniem zdarzeń z ich udziałem. Jednym z ważniejszych zadań w minionym roku było także eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących. Do spadku liczby kierujących na tzw. „podwójnym gazie” przyczyniły się z pewnością organizowane działania pn. „Trzeźwy Kierowca”.  

Spośród całej statystyki policyjnej wybrano 7 kategorii przestępstw, które są szczególnie uciążliwe dla obywateli, najczęściej ich dotykają, związane są z ich mieniem i to one głównie stanowią o poczuciu bezpieczeństwa. Są to: udział w bójce lub pobiciu, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze oraz uszkodzenie mienia. To na te kategorie Policja zwraca szczególną uwagę i na ich zwalczanie kładzie duży nacisk. 

 

Wartym podkreślenia jest także fakt, że na terenie powiatu zielonogórskiego policjanci ruchu drogowego od kilku już lat prowadzą działania „Trzeźwy Kierowca”, które spotykają się z coraz większą aprobatą społeczną i dają także wymierne efekty. Coraz rzadziej zdarza się, że policjanci podczas działań zatrzymują kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu.  W 2016 roku policjanci przeprowadzili 161883 kontroli stanu trzeźwości i zatrzymali 444 osoby kierujące po alkoholu, natomiast w 2017 roku przy 161886 kontrolach stanu trzeźwości zatrzymano 288 kierujących po alkoholu.

 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w 2017 roku zorganizowanych zostało 77 imprez masowych, w tym 44 sportowe (3 sportowe imprezy masowe podwyższonego ryzyka) oraz 31 imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym, między innymi w Amfiteatrze i Centrum Rozrywkowo-Sportowym, a także dziewięciodniowe odchody Dni Zielonej Góry zwane „Winobraniem”, które co roku gromadzą kilkudziesięciotysięczne rzesze uczestników podczas wielu imprez organizowanych w czasie tego święta miasta. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników tych imprez czuwali zielonogórscy policjanci. Dodatkowo  w tym roku po raz pierwszy do działań przy zabezpieczeniu Winobrania oddelegowani zostali policjanci – słuchacze kursu podstawowego Szkoły Policji w Katowicach, którzy wsparli zielonogórskich policjantów.  

Cele na 2018 rok to przede wszystkim dalsze ograniczanie przestępczości, zwiększenie efektywności w zakresie ograniczenia przestępstw kryminalnych, ukierunkowanie służby na rozpoznanie i zatrzymywanie sprawców trudniących się włamaniami i kradzieżami, w tym także kradzieżami pojazdów, wzmożenie działań prewencyjnych i działanie w celu zwalczana przestępczości narkotykowej. Jednym z priorytetowych celów jest także zwiększenie efektywności zapobiegania przestępstwom pospolitym oraz utrzymanie skuteczności ścigania ich sprawców, jak również działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym ograniczenia liczby wypadków drogowych, przede wszystkim tych ze skutkiem śmiertelnym, jak również poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.  Dodatkowo ważnym elementem policyjnych przedsięwzięć na ten rok będzie optymalizacja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. Ponadto ogromny nacisk zwiększenie efektywności na rzecz współpracy Policji ze społeczeństwem, chociażby poprzez propagowanie i rozpowszechnianie informacji nowym narzędziu komunikacji Policji z obywatelami -  Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podsumowując osiągnięcia zielonogórskiej jednostki, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł. insp. Jarosław Tchorowski podziękował swoim podwładnym za ofiarną pracę i zaangażowanie w służbę, a samorządowcom za wsparcie, także finansowe. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Krzysztof Sidorowicz podziękował za zaangażowanie z jakim pracują policjanci, aby sprostać oczekiwaniom społecznym. Jednocześnie pogratulował zielonogórskiemu Komendantowi Miejskiemu wspaniałej i owocnej współpracy z panem Prezydentem Miasta i samorządowcami, którzy zauważają potrzeby Policji i nie pozostają na nie obojętni przekazując środki na unowocześnienie i doposażenie Policji, a także na dodatkowe służby i nagrody dla policjantów.

            Wszyscy policjanci i pracownicy odebrali także podziękowania za skuteczna pracę o Prezydenta Miasta i Wicestarosty, a na zakończenie do życzeń i podziękowań dołączył Zastępca Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.