Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Mieście Zielona Góra

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Mieście Zielona Góra                         

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie Miasta Zielona Góra funkcjonuje
6 punktów, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
    w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby  o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie  z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Osoby uprawnione do korzystania

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów:

Budynek Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Dąbrowskiego 41

■ Nieodpłatna pomoc prawna:
pok. 212 - poniedziałek-piątek - w godz.:  730 - 1130, 1300 - 1700 *
pok. 410 - poniedziałek-piątek - w godz.:  900 - 1300, 1430 - 1830

■ Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
pok. 310 - poniedziałek-piątek - w godz.: 800 - 1200 *, 1330 - 1730 *


W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

 

Na porady obowiązują zapisy:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 68 456 48 34 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta.


 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

 

 

Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

nr tel. 515 856 516 w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 12.00 do 13.00

 

 

Bezpłatne porady korespondencyjne:

  • e-mailowo - na adres: porady@civis-sum.org.pl
  • listownie -   na adres: Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni

 

 

Szczegółowe informacje:     edukacja-prawna.info.pl/zielona-gora

 

 

* Zadanie w zakresie prowadzenia punktów nr 2, 3 i 4 jest realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry i finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań  z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Zielona Góra w 2019 r.”