Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski - Skargi i Wnioski - KMP Zielona Góra

Skargi i Wnioski

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Data publikacji 25.05.2018

klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji  w Zielonej Górze.      Kontakt: ul. Partyzantów 40, 65-332 Zielona Góra.
  2. Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy:  oin.kmp_zgora@go.policja.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
  6. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy,  a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
  9. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.